sutera nabasau laganikarta sanga haru, tapai haru bhanda ta individuals le badhi pressure create garna thali sake socila media, live program bata bajar sudhar ka lagi. so be active laganikarta sanga haru!