Generally Operator plays in small cap stocks.
Normally 3 types of operator.

Ultra short term players
few days or few weeks players
Few weeks or months players

खेल्ने स्टकहरु
अपरेटरको रोजाइमा प्राय लो क्याप कंपनीहरु
टार्गेट अनुसार बजारमा सप्लाई आउन सक्ने कंपनीहरु
सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सूचनाको पहुँच नपुगेका कंपनीहरु
...................
For detail information:
https://www.youtube.com/watch?v=nXcOtVxNlfk&t=18s